Open Medis
Open Medis
Lista życzeń ()    Logowanie     Koszyk ()
Suma zamówienia: 0.00 zł
+ koszt dostawy,
kontakt: +48 605999769, kontakt@openmedis.pl
zamawiam
Kategorie
Modele anatomiczne
Plansze anatomiczne
Anatomiczne modele wysokiej wierności 3D
Stół anatomiczny 3D
Symulatory medyczne
Modele zwierząt / zoologiczne / weterynaryjne
Fantomy Radiologiczne
Modele i narzędzia edukacyjne na zamówienie
Wyposażenie gabinetu
Zaloguj się:
Adres e-mail:
Hasło:
Zapomniałeś hasło?
Jeżeli nie pamiętasz hasła kliknij tutaj
Nie masz konta?
Jeżeli nie masz jeszcze konta zarejestruj się tutaj
Ostatnio przeglądane:

Regulamin kursów

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH

Ogólne Warunki Organizatora dla Uczestniczących w szkoleniach OpenMedis Centrum Szkoleń i Fizjoterapii, Klonowica 25, 30-654 Kraków

Organizator szkolenia

Szkolenia organizuje firma OpenMedis w ramach Placówki Edukacyjnej wpisanej do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Krakowa, nr RSPO: 335890
Placówka OpenMedis  Centrum Szkoleń i Fizjoterapii Klonowica 25 organizuje szkolenia, których tematyka, zakres, termin i szczegółowy opis jest dostępny na stornie
www.openmedis.pl w zakładce „kursy”.


Warunki rezerwacji miejsca na kursie

1. W celu zapisania się na dany kurs,  Uczestnik zgłasza się  poprzez wysłanie formularza dostępnego na stronie www.openmedis.pl w zakładce „kursy”.

2.     Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zostanie wysłana wiadomość mailowa potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia na adres podany w wypełnianym formularzu.

3. Uczestnik zobligowany jest do przesłania dokumentu potwierdzającego wykształcenie (scan dyplomu licencjata lub magistra) oraz do wpłaty zaliczki w wyznaczonym przez Organizatora terminie w wysokości 300zł na wskazany w wiadomości numer rachunku Wpłata zaliczki stanowi rezerwację miejsca na kursie.

4. Całość wyznaczonej kwoty za szkolenie należy wpłacić na podany rachunek bankowy w wyznaczonym przez Organizatora terminie podanym w wiadomości mailowej.

5. Organizator nie odpowiada za niewłaściwe postępowanie kursanta według wskazówek co może spowodować brakiem zapisu na szkolenie ( niewłaściwie podane dane kontaktowe, nieterminowa płatność). W tym przypadku nie będą uwzględniane ewentualne reklamacje.

6. Organizator zobowiązany jest  informować o ewentualnych zmianach związanych z wybranym szkoleniem (zmianą terminu, miejsca szkolenia bądź zmianą kwoty).

Warunki rezygnacji z uczestnictwa w kursie

1.    Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi drogą mailowa lub  za pomocą strony internetowej www.openmedis.pl gdzie znajduję się „formularz rezygnacji”.

 

2.      Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem skutkuje brakiem możliwości zwrotu wpłacanej kwoty.

3.  Jeśli rezygnacja nastąpi w terminie dłuższym od 15 dni do 1 miesiąca od rozpoczęcia kursu, zwrotowi podlega 50% wpłacanej kwoty.

 

4. Jeśli rezygnacja nastąpi w terminie dłuższym niż 1 miesiąc, zwrotowi podlega 100% wpłąconej kwoty.

 

5. W wypadku choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim (tzw. L-4), firma OpenMedis umożliwia uczestnictwo w innym wybranym kursie, w dostępnym terminie.

 

6.    Istnieje możliwość wskazania uczestnika zastępczego. Musi on spełnić wszystkie warunki dokładnie takie same jak osoba którą zastępuję i w takim przypadku może być uczestnikiem danego szkolenia, po akceptacji przez organizatora.

 

 Zmiana terminu szkolenia, odwołanie szkolenia

1.      W przypadku odwołania szkolenia przez organizatora, Uczestnik otrzymuje 100%  wpłaconej kwoty lub zmiany terminu uczestnictwa w szkoleniu, w innym wskazanym przez organizatora terminie. Organizator, odwołując kurs, nie ponosi finansowej ani jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za poniesione przez uczestników koszty związane z podróżą i poczynionymi rezerwacjami, a które związane są z kursem (w tym m.in. koszty rezerwacji czy zaliczek i opłat za podróż do miejsca szkolenia czy płatności związanej z zakwaterowaniem).

2.      W przypadku niewystarczającej liczby wpłat na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia OpenMedis Centrum Szkoleń i Fizjoterapii zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany terminu szkolenia bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Uczestnik informowany jest o zaistniałej sytuacji przynajmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

3.      W przypadku zdarzeń losowych (choroba instruktora, odwołanie lotu, niedostępność Sali szkoleniowej itp.) lub innych niezależnych od organizatora przyczyn, OpenMedis Centrum Szkoleń i Fizjoterapii  ma prawo odwołać szkolenie lub przełożyć termin szkolenia w każdej chwili bez roszczeń finansowych ani żadnych innych ze strony uczestników. Całość wpłaty zostanie zwrócona wszystkim uczestnikom na podane numery rachunków bankowych.

4.      Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego stosowane kwalifikacje), bez możliwości roszczeń finansowych uczestników, po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

5.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu, miejsca i programu szkolenia po uprzednim poinformowaniu uczestników poprzez wiadomość e-mail na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mailowy.

 

 

Ceny szkoleń, promocje, rabaty

1.    Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunki w przerwach (kawa, herbata) oraz certyfikat ukończonego szkolenia oraz zaświadczenie. Ceny nie  obejmują kosztów zakwaterowania oraz kosztów podróży.

2.      Ceny szkoleń podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto.

3.      O ewentualnych cenach promocyjnych organizator poinformuje uczestników drogą mailową a także udostępni tę wiadomość na swojej stronie internetowej www.openmedis.pl

Odpowiedzialność

1. Uczestnicy szkoleń organizowanych przez firmę OpenMedis Centrum Szkoleń i Fizjoterapii Klonowica 25, odpowiedzialni są finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.

2. Każdy uczestnik odpowiada samodzielnie za swój stan zdrowia podczas szkolenia. Jest zobowiązany poinformować organizatorów a także prowadzących szkolenie o złym jego stanie zdrowia lub o niedyspozycji spowodowanej np. ciążą.

3. Wszyscy uczestnicy biorą udział w szkoleniach organizowanych przed OpenMedis Centrum Szkoleń i Fizjoterapii Klonowica 25  na własną odpowiedzialność.

Uwagi ogólne

Organizator zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia konsekwencji takich jak upomnienia aż do wykluczenia ze szkolenia w stosunku
do osób łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ze szczególnym uwzględnieniem osób nadużywających alkoholu lub używających narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu.

 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2016 poz. 922) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail, numeru telefonu, numeru rachunku bankowego do przesyłania przez OpenMedis Centrum Szkoleń i Fizjoterapii Klonowica 25 informacji o szkoleniach, informacji handlowych a także możliwości wykonania wpłaty za szkolenie.

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Paweł Wójcik, właściciel firmy „OpenMedis Paweł Wójcik centrum szkoleń i fizjoterapii” z siedzibą przy ul. Sebastiana Klonowica 25, 30-654, poczta Kraków, tel.: +48 605 999 769, adres e-mail: szkolenia@openmedis.pl, kontakt@openmedis.pl

2. Celem zbierania danych jest świadczenie sprzedaży oferowanych produktów i usług.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usług handlowych i szkoleniowych firmy OpenMedis.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.).

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia/usługi przez firmę OpenMedis. W przypadku niepodania danych realizacja zamówień i usług będzie niemożliwa do wykonania.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Wyjątek może stanowić przechowywanie zabezpieczonej kopii Państwa danych na serwerach usługodawców, które fizycznie mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem gospodarczym.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi, funkcjonowania konta użytkownika oraz archiwizowane w celach koniecznych i regulowanych przepisami prawa.

Dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Prawa autorskie

1. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku na zdjęciach i filmach wideo nagranych podczas szkoleń, w których uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani żadnych innych do ich publikacji na stronie www.openmedis.pl, na profilu portalu Facebook: OpenMedis Modele Anatomiczne, Instagram: openmedisfizjoterapia oraz w materiałach marketingowych organizatora i prowadzącego szkolenie.

2. Wykonywanie zdjęć i nagrywanie materiałów wideo przez uczestnika podczas szkoleń organizowanych przez OpenMedis Centrum Szkoleń i Fizjoterapii Klonowica 25, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą prowadzącego konkretne szkolenie.

Reklamacje

1. Uczestnik może złożyć reklamację  w formie pisemnej na adres firmy OpenMedis Centrum Szkoleń i Fizjoterapii Klonowica 25, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.  Wszelkie protesty i reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.

2. Kwestie sporne, mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie.