TERAPIA MANUALNA WEDŁUG STANDARDÓW IFOMPT – POZIOM I (MT I)

grupa docelowa:
Fizjoterapeuci, Lekarze, studenci IV roku studiów kierunkowych.
ilość godzin:
Każdy moduł trwa 36 godzin dydaktycznych (45 minut) tj. 27 godzin zegarowych.

Sposób organizacji:

Kurs organizowany jest w ramach działalności niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego. Składa się z 10 czterodniowych modułów (kolejno EB, EII, KI, KII, EIII, EM, KIII, KIV, KM, repetytorium i egzamin – w sumie 360godzin). Moduły „E” dotyczą stawów obwodowych, zaś oznaczone literą „K” skupiają się na osi ciała (kręgosłupie, miednicy oraz klatce piersiowej). Kurs zakończony jest teoretycznym egzaminem pisemnym oraz egzaminem praktycznym, obejmującym zakres całego szkolenia.  

Warunkiem przystąpienia do egzaminu terapii manualnej jest zaliczenie wszystkich dziewięciu modułów kursu MT I. Do egzaminu można podchodzić pomimo braku udziału w godzinach klinicznych, są one jednak niezbędne do otrzymania certyfikatu poziomu MTI. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim.  

Szkolenia prowadzone są w odpowiednio dostosowanej sali edukacyjnej o powierzchni ok. 130 metrów kwadratowych z dobrą akustyką. Sala wyposażone jest w sprzęt audiowizualny, kozetki rehabilitacyjne z regulacją wysokości oraz pomoce dydaktyczne w postaci modeli anatomicznych i plansz. Oprócz głównego Instruktora, na szkoleniu obecni są asystenci w ilości adekwatnej do liczby kursantów. Część praktyczna prowadzona jest w parach oraz mniejszych grupach - na jednego Prowadzącego/Asystenta przypada maksymalnie 10-12 uczestników.

Cel edukacyjny kursu:  

Celem kursu „Terapia manualna według standardów IFOMPT” jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz nabycie praktycznych umiejętności badania, diagnozowania różnicowego i prowadzenia terapii w sferze zaburzeń narządu ruchu.

Prowadzący:
Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

Ogólny opis kursów/zakres tematyczny:

 

Moduł I EB – Extremities Basis – Kończyny Podstawowy

Podczas modułu EB skupiamy uwage na funkcjonalnej anatomii, zrozumieniu biopsychosocjalnego modelu myślenia terapeutycznego oraz anatomii palpacyjnej (in vivo). Pierwszy moduł kursu daje obszerną podbudowę teoretyczną i praktyczną pod kolejne części, a ze względu na zawarte w nim treści i pojęcia, wraca się do niego przez cały okres edukacji. Moduł EB zawiera w sobie badanie manualne wszystkich stawów kończyn i stawu skroniowo-żuchwowego, oraz szereg materiałów wprowadzających w świat terapii manualnej i gruntujących wiedzę fizjoterapeutyczną. Skrypt kursu zawiera również obszerną charakterystykę poszczególnych stawów kończyn oraz stawu skroniowo-żuchwowego (rodzaj stawu, stopnie ruchomości, powierzchnie stawowe, więzadła, pozycja maksymanego rozluźnienia, pozycja zaryglowania, najczęściej występujący wzorzec torebkowy, kinematyka, bariera, testy translatoryczno-akcesoryczne), załączniki w postaci przykładu indywidualnej karty pacjenta, spisu ogólnych czerwonych (informacji w badaniu, które wskazują na konieczność skierowania pacjenta do specjalisty) i żółtych flag (informacji w badaniu, które wskazują na konieczność szerszej diagnostyki), oraz wyszczególnione bezwzględne i względne przeciwwskazania dotyczące badania i technik manualnych z wyższych modułów szkolenia.

 

Moduł II – E II – Kończyny II – Techniki mobilizacyjne stawów kończyn

Drugi moduł kursu obejmujacy tematyke stawów obwodowych, na którym również poznajemy techniki mobilizacyjne jednowymiarowe wszystkich stawów kończyn oraz stawu skroniowo-żuchwowego. Moduł EII pozwala przede wszystkim na przyswojenie neurofizjologicznych (a nie mechanicznych) aspektów działania terapii manualnej, których zrozumienie jest kluczowe dla przebiegu procesu leczenia i prowadzenia prawidłowej terapii według standardów IFOMPT. Na module EII zajmujemy się głównie neurofizjologią w odniesieniu do pracy terapeutycznej – charakterystyka receptorów stawowych, zrozumienie wieloaspektowego fenomenu bólu (wraz z komponentami odpowiedzi organizmu na odczucia bólowe: sensoryczno–dyskryminacyjną, kognitywno–ewaluatywną i afektywną), schematy bólowe w ramach TM (nocyceptywno-zapalny, nocyceptywno–ischemiczno/acedotyczny, nocyceptywno–mechaniczny). Faktyczne mechanizmy bólu w ramach fizjoterapii i terapii manualnej są jednym z fundamentów nowoczesnej koncepcji clinical reasoning, i pozwalają na drodze diagnostyki dyferencyjnej na rzetelną pracę w ramach terapii manualnej. Na kursie tłumaczy się nocyceptywne mechanizmy bólu, wraz z funkcją eferentno-sekrecyjną włókien C, centralnym przetwarzaniem aferencyjnych bodźców nocyceptywnych na poziomie rdzeniowym i podkorowym (wg Charmana), wzbogacone o przykłady kliniczne. Poznaje się również definicje hyperpatii, hyperalgezji i allodynii oraz teorie tłumaczące zjawisko „referred pain”. Na kursie wykładane są również podstawy anatomiczne i fizjologiczne tkanki łącznej (torebki stawowej, więzadeł, chrząstki stawowej), ze zwróceniem uwagi na aspekty kliniczne, takie jak uszkodzenia, proces naprawczy oraz fazy gojenia tkanek (wg Morree’a), zmiany w tkance łącznej pod wpływem unieruchomienia, terapia w ramach TM dla każdej z faz gojenia. Inhibicja bólu i mobilizacja stawowej hypomobilności – teoria zastosowania terapii przy pomocy pasywnych technik terapii manualnej w odniesieniu do irytacji bólu. Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego to kolejna tematyka modułu EII – funkcja i unerwienie stawu skroniowo-żuchwowego, interdyscyplinarna natura problemów w obrębie narządu żucia, problemy zablokowania i przesunięcia krążka stawowego, badanie i terapia stawu z punktu widzenia TM (problemów o podłożu nerwowo-mięśniowo-stawowym).

 

Moduł III – K I – Kręgosłup I

Pierwszy moduł kursu wprowadzający w tematykę kręgosłupa, dotyczący anatomii, biomechaniki, funkcji oraz badania manualnego stawów kręgosłupa, żeber i miednicy. Moduł rozwija również temat dokumentacji badania przedmiotowego kręgosłupa i ogólnego rozpoznania w ramach terapii manualnej. Przedstawia anatomiczne i funkcjonalne aspekty kręgosłupa w ujęciu klinicznym – przybliża jego podział funkcjonalny, czym jest segment ruchowy kręgosłupa, szczegółową budowę kręgów, stawów i krążków międzykręgowych, więzadeł oraz otworów międzykręgowych. W ramach kursu KI zajmujemy się zrozumieniem, badaniem i oceną głównie ruchów w płaszczyźnie strzałkowej (zgięcia i wyprostu). Kolejnymi tematami rozpatrywanymi na kursie KI są lędźwiowy segment ruchowy, jego biomechanika i testy w ramach terapii manualnej. Anatomia i implikacje kliniczne miednicy, wraz z biomechaniką stawów krzyżowo-biodrowych oraz anatomią funkcjonalną spojenia łonowego, oceną palpacyjną regionu miednicy i testami prowokacyjnymi (reprodukcji objawów bólowych). Anatomia funkcjonalna klatki piersiowej oraz kręgosłupa piersiowego, budowa anatomiczna, biomechanika i badanie w ramach TM połączeń stawowych klatki piersiowej i segmentów kręgosłupa piersiowego. Mechanika żeber w akcie oddechu. Anatomia, biomechanika i diagnostyka funkcjonalna kręgosłupa szyjnego oraz przejścia szyjno-piersiowego, w tym teoria badania ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa. Praktyczna część kursu zawiera w sobie ocenę palpacyjną, badanie segmentów kręgosłupa na poziomach od C2 -C3 do L5-S1, żeber oraz stawów krzyżowo-biodrowych i spojenia łonowego. Na wszystkich kursach terapii manualnej w ramach NOMPT PL, nauka kliniczna technik i testów manualnych opatrzona jest szerokim komentarzem praktycznym.

 

Moduł IV – K II – Kręgosłup II

Drugi moduł obejmujący tematykę anatomii funkcjonalnej kręgosłupa, podczas którego duży nacisk położony jest na podstawy neurologii. Szeroko opisana neuroanatomia wraz z implikacjami klinicznymi, dotyka między innymi tematyki rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych, nerwów i opon rdzeniowych (manszety oponowej) oraz splotów i nerwów obwodowych. Podczas kursu tłumaczy się połączenia nerwowe w odniesieniu do stawiania hipotezy problemu, diagnostyki różnicowej w ramach TM oraz tworzy się podbudowę pod badanie neurologiczne (moduł KIII).

Kolejną szeroko przedstawianą tematyką są nocyceptywne mechanizmy bólu w dysfunkcjach neuro-mięśniowo-stawowych, wraz z omówieniem zmienności charakteru bólu tkanek unerwionych nocyceptywnie, w oparciu o hipotetyczne i realne wzorce kliniczne. Moduł KII stanowi także rozwinięcie tematyki inhibicji (hamowania) bólu oraz mobilizacji z modułu EII, a także przedstawiane są typowe kliniczne dysfunkcje w odcinku piersiowym, lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa oraz stawach krzyżowo-biodrowych. Dodatkowo omawiana jest tematyka niewydolności kręgowo-podstawnej (VBI)

Praktyka obejmuje jednowymiarowe techniki mobilizacyjne w rejonie stawów kręgosłupa na poziomach od C2 -C3 do L5-S1, żeber oraz stawów krzyżowo-biodrowych. Podczas praktyki przedstawiane są również metody ryglowania kręgosłupa do selektywnych technik mobilizacyjnych oraz dyferencja dysfunkcji stawowych i problemów krążków międzykręgowych podczas badania manualnego.

 

Moduł V – E III – Kończyny III

Trzeci moduł kursu terapii manualnej dotyczący kończyn, oraz pierwszy na którym porusza się tematykę szybkich mobilizacji stawowych („manipulacji”), z omówieniem wskazań do terapii szybkiej oraz przeciwwskazań bezwzględnych i względnych. Moduł EIII szeroko dotyka również informacji centralnych mechanizmów bólu oraz czynników psychosocjalnych. Podczas kursu omawia się m.in. model Butler’a i Gifford’a, obrazujący mechanizmy bólu w ramach fizjoterapii i terapii manualnej, tworzący fundament dla nowoczesnej koncepcji clinical reasoning, wpływ czynników psychosocjalnych na dysfunkcje narządu ruchu, ważne mechanizmy bólowe: inhibicji (hamowania) bólu, peryferyjnej i centralnej sensybilizacji (obwodowego i centralnego uwrażliwienia), referred pain (ból promieniujący), zwracając uwagę na założenia terapii przeciwbólowej oraz terapii hypomobilności w ramach terapii manualnej. Podczas zajęć omawiana jest również tematyka przejścia dysfunkcji w stan przewlekły (chroniczny) na płaszczyźnie psychologicznej, „yellow flags” (ryzyko przejścia bólu w stan przewlekły), rozpoznanie bólu schronizowanego w ramach fizjoterapii, fizjoterapeutyczne perspektywy centralnie dominującego mechanizmu bólu, fizjoterapeutyczne prowadzenie pacjentów chronicznych bólowo oraz propozycje terapii w ramach TM. Praktyka obejmuje trójwymiarowe techniki mobilizacyjne i techniki szybkiej mobilizacji stawów kończyn.

 

Moduł VI – EM – Kończyny-Mięśnie

Kurs mięśniowy kończyn stanowi uwieńczenie modułów dotyczących stawów obwodowych, jednak zdobyta na nim wiedza teoretyczna będzie wykorzystywana dalej w modułach dotyczących kręgosłupa. Teoria kursu EM wnikliwie przedstawia tematykę układu mięśniowego człowieka, jego anatomię, fizjologię i funkcję. Poruszane są tematy aktywnej tkanki mięśniowej, charakterystyki włókien mięśniowych, charakterystyki alpha-motoneuronów, źródła energii dla pracy mięśniowej, łącznotkankowej części mięśniowej i jej wspomagającej funkcji przy pracy mięśni oraz ścięgna mięśniowego. Na kursie omawia się także podstawowe relacje biomechaniczne (jak zależność między siłą a długością, czy zmiana długości aparatu mięśniowo-ścięgnistego a przyspieszenie) oraz pracę receptorów mięśniowych (wrzecionka nerwowo-mięśniowe, aparaty Golgiego, receptory Nozzi), ze zwróceniem uwagi na różnicę pomiędzy statycznym, a dynamicznym obciążeniem. Kolejną problematyką poruszaną podczas nauki są dysfunkcje mięśniowo-stawowe, jako uzupełnienie wiedzy z kursu EII. Omówienie skutków immobilizacji oraz nadaktywności/hipertonizacji. Kurs EM to również rozbudowana część badania dysfunkcyjnych mięśni testami dyferencji (różnicowania) mięśniowej – selektywnej diagnostyce mięśni kończyn (rozpoznania struktur mięśniowych w ramach TM). Praktyka skupia się także na mięśniowych (aktywnych) technikach mobilizacji stawów kończyn, terapii struktur mięśniowych w rejonie kończyn (powięzie, tonus, kontrola motoryczna oraz trening stabilizacyjny). Podczas nauki analizowane są metody detonizacji mięśni (PIR poizometryczna relaksacja; RI recyprokalna inhibicja), źródła niestabilności oraz utraty motorycznej kontroli, łańcuchy kinematyczne i dysbalanse mięśniowe.

 

Moduł VII – K III – Kręgosłup III

Teoria: anatomia i biomechanika stawów szczytowo obrotowych (OCC-C1, C1-C2), podstawy badania neurologicznego, problemy odkorzeniowe, peryferyjne, centralne, patomechanika zespołów dyskowych w lędźwiowym odcinku kręgosłupa.
Praktyka: testy bezpieczeństwa w rejonie szyjnego odcinka kręgosłupa, trójwymiarowe badanie stawów międzykręgowych.; dyferencja struktur i funkcji (dysk, stawy ZAP, struktury więzadłowe), badanie stawów szczytowo–obrotowych.

 

Moduł VIII – K IV – Kręgosłup IV

Teoria: anatomia funkcjonalna kręgosłupa cd., problemy w rejonie nerwów obwodowych; ból głowy pochodzenia szyjnego; metody trójpłaszczyznowego ryglowania kręgosłupa.
Praktyka: trójpłaszczyznowe techniki mobilizacyjne, mobilizacja stawów szczytowo-obrotowych.

 

Moduł IX – KM – Kręgosłup-Mięśnie

Teoria: Anatomia mięśni tułowia. Wpływ schematów ruchowych na funkcje, nowe drogi stabilizacji lokalnej na podstawie najnowszych badań klinicznych. Osteopatyczne pojęcie „MET” („Muscle – Energy – Technics”) oraz przełożenie go na język terapii manualnej, techniki mobilizacji mięśniowej w obrębie kręgosłupa, stabilności kręgosłupa (stabilność lokalna i globalna), sztywności mięśniowe, strefa neutralna w stawach międzykręgowych, motoryczna kontrola, funkcja wyprzedzająca mięśni stabilizujących. Problem niestabilności segmentalnej oraz najczęściej występujące formy klinicznej niestabilności. Możliwości terapii manualnej w diagnozowaniu niestabilności oraz stabilizacyjne strategie terapeutyczne.
Praktyka: Trening stabilizacyjny oraz reedukacja kontroli motorycznej. Mięśniowe techniki mobilizacji stawów międzykręgowych i stawów szczytowo–obrotowych.

 

Moduł X – Kurs egzaminacyjny

Powtórka materiału.
Egzamin pisemny (2 godz. 3 pytania wybrane z całego materiału).
Egzamin praktyczny (losowo wybrane 2 zadania praktyczne z zakresu kończyn i kręgosłupa).

 

Informacje dotyczące uczestnictwa:

/ UWAGA! / Uczestnictwo w całym kursie jest obligatoryjne we wskazanej kolejności. W wypadkach losowych, zgłoszonych wcześniej Organizatorowi i Instruktorowi (slegocki@wp.pl), nieobecność na danym kursie nie może przekraczać więcej niż 1 godzinę kursu. Maksymalnie w całym cyklu szkolenia dopuszcza się 3 godziny nieobecności.

/ UWAGA! / Kolejność kursów nie jest przypadkowa i została szczegółowo przemyślana. Ze względu na program kursu oraz poziom stopniowania trudności, istotnym jest aby poszczególne etapy odbyć według wskazanej kolejności: EB, EII, KI, KII, EIII, EM, KIII, KIV, KM, EGZAMIN. Wynika to z faktu, że każdy kolejny kurs jest tematycznie związany z następnym, tzn. że także na modułach kończynowych przedstawiany jest materiał teoretyczny i praktyczny, niezbędny do przyswojenia i wykorzystywany na kursach dotyczących kręgosłupa.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami dla danej grupy edukacyjnej, poszczególne moduły rozplanowane są celowo co 3-4 miesiące, po to aby kursanci mogli przyswoić i przećwiczyć w praktyce materiał przedstawiony na danym kursie. Biorąc pod uwagę powyższe informacje, „przeskakiwanie” między modułami jest absolutnie niewskazane.

W ramach istniejących równoległych grup istnieje możliwość odrobienia zajęć z daną grupą w Gliwicach lub w Krakowie, należy przy tym zachować wskazaną kolejność kursów. W tym celu prosimy o kontakt z Organizatorami.

/ UWAGA! / W sytuacjach naprawdę wyjątkowych i losowych takich jak ciąża, choroba itp., dopuszcza się możliwość zmiany kolejności modułów. W takich przypadkach należy skontaktować się z Instruktorem i Organizatorem, w celu dokładnego ustalenia szczegółów uczestnictwa w kolejnych zajęciach (przy zachowaniu przynajmniej odpowiedniej kolejności modułów E i K). Prosimy o nienadużywanie tej możliwości gdyż dotyczy ona wyłącznie osób w losowych i trudnych sytuacjach.

Nasza kadra
Nasza kadra

Wykfalifikowana kadra szkoleniowa to fundament skutecznej i efektywnej edukacji podczas naszych kursów. Doświadczony, wieloletni Instruktor Terapii Manualnej oraz starannie dobrana grupa asystentów doskonale przygotowana od strony teoretycznej i praktycznej do pracy z naszymi kursantami.

Stanisław Legocki

PT, OMPT, Instruktor MT

mgr Rafał Borkowski

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT II (kompatybilne OMPT),
Asystent na kursach MT I,
Prowadzenie godzin klinicznych MCP

dr n. med. Michał Szlęzak

(PT, MT II, PhD)

Marcin Fluder
mgr Anna Nita

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Andrzej Czajka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Paweł Osak

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Pitala

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I i MT II

mgr Mikołaj Adamus

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT I
Asystent na kursach MT I

mgr Daria Święszek

Fizjoterapeuta,
Organizacja kursów

mgr Joanna Charuza

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Dominik Woźniczka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Anna Szal

Fizjoterapeuta, Terapeuta Manualny MT II (OMPT kompatybilne)
Prowadzenie godzin klinicznych, asystent na kusrach MT II
Członek Zarządu Stowarzyszenia NOMPT PL

mgr Agata Sog

Fizjoterapeuta, Terapeuta manualny MT I, Asystent na kursach MT I

mgr Damian Dutka

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

dr n.med. Marciń Światczak

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Kamil Kępa

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
Asystent na kursach MT I

mgr Iwona Milczarek

Fizjoterapeuta,
Terapeuta Manualny MT I,
asystent na kursach MT I

Kontakt z nami
Openmedis Centrum szkoleń i fizjoterapii
ul. Kolejowa 2
30-805 Kraków